பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005 பற்றி எழுதுக / Write about The Disaster Management Act, 2005

பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005 :
 • பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தில் கூறப்பட்ட நோக்கம் பேரழிவுகளை நிர்வகிப்பதாகும், இதில் தணிப்பு உத்திகள், திறன் மேம்பாடு மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
 • இந்தியாவில், இந்த சட்டம் ஜனவரி 2006 இல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
 • இந்த சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை (என்.டி.எம்.ஏ) நிறுவுகிறது, இது இந்தியாவின் பிரதமர் தலைமையில் இருக்கும்.
 • இந்த சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு உதவ ஒரு தேசிய செயற்குழுவை (என்.இ.சி) அமைக்குமாறு மத்திய அரசிடம் குறிப்பிடுகிறது.
 • அனைத்து மாநில அரசுகளும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை (எஸ்.டி.எம்.ஏ) நிறுவ கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள்:
 • மத்திய அரசு மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துக்கு பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005  வழங்கியுள்ள அதிகாரம் விரிவானது.
 • மத்திய அரசு, இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்தவொரு அதிகாரத்திற்கும் பேரழிவு மேலாண்மைக்கு உதவ எந்தவொரு ஆணையையும் வழங்க முடியும்.
 • முக்கியமாக, மத்திய அரசு, தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துக்கு வழங்கிய இதுபோன்ற எந்த உத்தரவுகளும் மத்திய அமைச்சுகள், மாநில அரசுகள் மற்றும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரிகள் அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும்.
 • இவை அனைத்தையும் அடைய, பிரதமர் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பயன்படுத்த முடியும்.
 • இது போன்று எடுக்கும்  முடிவுகளுக்குப் பின்னால் போதுமான அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு ரீதியான ஆதரவு இருப்பதை இந்த சட்டம்  உறுதி செய்கிறது.

[the_ad id=”6551″]

About the Disaster Management Act, 2005:
 • The DM Act’s stated mission and purpose are to manage disasters, which includes preparing mitigation strategies, capacity-building, and other activities.
 • In India, it went into effect in January 2006.
 • The Act calls for “effective catastrophe management, as well as matters connected with or ancillary thereto.”
 • The Act establishes the National Disaster Management Authority (NDMA), which would be chaired by India’s Prime Minister.
 • The Act enjoins the Central Government to Constitute a National Executive Committee (NEC) to assist the National Authority.
 • All-State Governments are mandated to establish a State Disaster Management Authority (SDMA).
Powers are given to the Centre:
 • The power bestowed by DM Act on Central Government and NDMA are extensive.
 • The Central Government, irrespective of any law in force (including over-riding powers) can issue any directions to any authority anywhere in India to facilitate or assist in disaster management.
 • Importantly, any such directions issued by Central Government and NDMA must necessarily be followed by the Union Ministries, State Governments and State Disaster Management Authorities.
 • In order to achieve all these, the prime minister can exercise all powers of NDMA (S 6(3)).
 • This ensures that there is adequate political and constitutional heft behind the decisions made.