வரா கடனை குறைக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் யாவை ?/MEASURES TAKEN BY GOV TO TACKLE NPA.

Non-performing assets have become a major challenge to the country’s banking system. To combat these, what has government done? Will these measures be effective? Examine. வரா கடன் வங்கிகளுக்கு  பெரும் சவாலாக மாறிவிட்டன.இதை குறைக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் யாவை ? இந்த நடவடிக்கைகள் திறன்மிக்கதாக உள்ளனவா?ஆராய்க REFERENCE TAMIL TAMIL TAMIL ENGLISH குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC […]

வரா கடனை குறைக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் யாவை ?/MEASURES TAKEN BY GOV TO TACKLE NPA. Read More »