யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளம் என்றால் என்ன? / What is World Heritage site?

 • உலக பாரம்பரிய தளம் என்பது இயற்கையான அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இடம், கட்டமைப்பு அல்லது இடம் என்பது சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மற்றும் குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது, இது ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • இது பெரும்பாலும் யுனெஸ்கோ என அழைக்கப்படுகிறது.
 • யுனெஸ்கோவால் உலக பாரம்பரியமாக அறிவிக்கப்பட்ட தளங்கள் மனிதகுலத்திற்கு இன்றியமையாதவை மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்று யுனெஸ்கோ தெரிவித்துள்ளது.
 • பொதுச் சபையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 21 யுனெஸ்கோ உறுப்பு நாடுகளால் ஆன யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரியக் குழுவால் நிர்வகிக்கப்படும் சர்வதேச உலக பாரம்பரிய திட்டத்தால் இந்த பட்டியல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • ஒவ்வொரு உலக பாரம்பரிய தளமும் அது அமைந்துள்ள மாநிலத்தின் சட்டபூர்வமான பகுதியின் ஒரு பகுதியாகவே உள்ளது, மேலும் ஒவ்வொரு தளத்தையும் பாதுகாப்பது உலக சமூகத்தின் சிறந்த நலன்களுக்கானது என்று யுனெஸ்கோ நம்புகிறது.
 • ஒரு உலக பாரம்பரிய தளம் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும், இது ஒரு வகையில் புவியியல் ரீதியாகவும் வரலாற்று ரீதியாகவும் அடையாளம் காணக்கூடிய பகுதியாக தனித்துவமான கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.
  List of World Heritage sites in India
  World Heritage sites in Tamil Nadu

   

What exactly is a UNESCO World Heritage Site?

 

 • A World Heritage site is a natural or man-made location, structure, or space that is of international significance and requires particular protection, as defined by the United Nations and the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, often known as UNESCO.
 • The sites designated as World Heritage by UNESCO are vital to humanity and have cultural and physical importance, according to UNESCO.
Facts

 

 • The list is kept by the international World Heritage Programme, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee.
 • Which is made up of 21 UNESCO member nations elected by the General Assembly.
 • Each World Heritage Site remains part of the legal territory of the state in which it is located.
 • UNESCO believes that preserving each site is in the best interests of the world community.
 • A World Heritage Site must be an existing landmark that is unique in some way as a geographically and historically recognisable area with outstanding cultural or physical importance in order to be selected.