பொறுப்பு மற்றும் கடமை என்றால் என்ன?


What is the difference between accountability and responsibility? According to you, which between the two is a higher ethical value?

பொறுப்பு மற்றும் கடமை  என்ன வித்தியாசம்?இந்த இரண்டில் நீங்கள் எதை  உயர் நெறிமுறையாக கருதுகிறீர்கள் ?

Define accountability. How should citizens and civil society organizations make state accountable? Discuss.

கடமை என்றால் என்ன? குடிமக்கள் மற்றும் சமுதாய நிறுவனங்கள் எவ்வாறு நாட்டின் (அரசின்) பொறுப்புணர்வை  ஏற்படுத்த வேண்டும் ? விவாதி 

REFERENCE

TAMIL

….

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.