இந்தியாவிலுள்ள பேரழிவு இடர் குறைப்புக்கான (DRR) பல்வேறு நடவடிக்கைகளை விவரியுங்கள்.

Describe various measures taken in India for Disaster Risk Reduction (DRR) before and after signing ‘Sendai Framework for DRR (2015-2030)’. How is this framework different from ‘Hyogo Framework for Action, 2005’? (CSE 2018, 15 Marks)

சென்டாய்  கட்டமைப்புக்கு கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பும் அதற்கு பின்பும் இந்தியாவிலுள்ள பேரழிவு இடர் குறைப்புக்கான (DRR) பல்வேறு நடவடிக்கைகளை விவரியுங்கள்.இந்த கட்டமைப்பானது, 2005 க்கான’ ஹைகோக் கட்டமைப்புக்கு எப்படி மாறுபட்டது?(CSE 2018)

REFERENCE

TAMIL

….

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.