ஜோதிராவ் புலேவின் சமூக சீர்திருத்தங்கள் பற்றி எழுதுக / Write about Jyotirao Phule and his Social Reforms.

ஜோதிராவ் புலே பற்றி:
 • மகாராஷ்டிராவின் சதாரா மாவட்டத்தில் 1827 இல் பிறந்தார்.
 • மகாராஷ்டிர சமூக செயற்பாட்டாளரான விதல்ராவ் கிருஷ்ணாஜி வந்தேகர் என்பவரால் 1888 மே 11 அன்று பூலேவுக்கு மகாத்மா என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
சமூக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் முக்கிய பங்களிப்புகள்:
 • தீண்டத்தகாத தன்மை மற்றும் சாதி முறையை ஒழித்தல், பெண்கள் விடுதலை மற்றும் அதிகாரம் மற்றும் இந்து குடும்ப சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றில் அவர் கவனம் செலுத்தினார்.
 • அவர் இந்தியாவில் பெண்கள் கல்வியின் முன்னோடியாக கருதப்படுகிறார், அவரது மனைவி சாவித்ரிபாய் பூலேவுடன் ஆகஸ்ட் 1848 இல், மகாராஷ்டிராவின் புனேவில் இந்தியாவின் முதல் பெண்களுக்கான பள்ளியைத் தொடங்கினர்.
 • மகார் மற்றும் மாங்கின் என்ற தீண்டத்த ஜாதியாக கருதப்பட்ட இளைஞர்களுக்கான பள்ளிகளை நிறுவினார்.
 • கர்ப்பிணி பிராமண விதவைகளுக்கு 1863 ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்பான சூழலில் குழந்தை பெற்றெடுக்க ஒரு வீட்டை அவர் நிறுவினார்.
 • சிசுக்கொலையைத் தவிர்ப்பதற்காக, அவர் ஒரு அனாதை இல்லத்தை நிறுவினார். இது தொடர்பாக வறிய குழந்தைகளுக்காக அனாதை இல்லத்தை நிறுவிய முதல் இந்து என்று அவர் கருதப்படுகிறார்.
 • 1868 ஆம் ஆண்டில் ஜோதிராவ் தனது வீட்டிற்கு வெளியே ஒரு பொதுவான நீச்சல் குளம் கட்ட முடிவு செய்தார்.
 • ஏழைகளின் உரிமைகளுக்காகப் போராடுவதற்கும், சாதி முறையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும், பகுத்தறிவு சிந்தனையை ஊக்குவிப்பதற்கும் 1873 ஆம் ஆண்டில் புலே சத்யாசோதக் சமாஜ் அல்லது சத்தியத்தைத் தேடுவோர் சங்கத்தை உருவாக்கினார்.
அவரது பிரபலமான படைப்புகள்:
 • திரிதிய ரத்னா (1855), குலம்கிரி (1873), ஷெட்கராயாச்ச ஆசுத், அல்லது சாகுபடியாளர்
 • விப்கார்ட் (1881), சத்யசோதக் சமஜோக்ட் மங்களஷ்டகாச சர்வ சர்வ பூஜை-விதி (1887).

 

About Jyotirao Phule:
 • Born in 1827 in Satara district of Maharashtra.
 • Phule was given the title of Mahatma on May 11, 1888, by Vithalrao Krishnaji Vandekar, a Maharashtrian social activist.
Social reforms and key contributions:
 • His work focuses on the abolition of untouchability and the caste system, women’s emancipation and empowerment, and Hindu family reform.
 • He is considered a pioneer of women’s education in India, alongside his wife, Savitribai Phule.
 • In August 1848, the pair became the first native Indians to launch India’s first indigenously maintained school for females in Pune, Maharashtra.
 • The Phules later established schools for youngsters from the then-untouchable castes of Mahar and Mang.
 • He established a home for pregnant Brahmin widows to give birth in a safe and secure environment in 1863.
 • To avoid infanticide, he founded an orphanage. He is thought to be the first Hindu to establish an orphanage for underprivileged children in this regard.
 • Jyotirao decided to build a common swimming pool outside his house in 1868 to demonstrate his welcoming attitude toward all human beings and his desire to dine with anyone, regardless of caste.
 • Phule formed the Satyashodhak Samaj, or Society of Seekers of Truth, in 1873 to fight for the rights of the poor, to end the caste system, and to promote rational thought.
His famous works:
 • Tritiya Ratna (1855), Gulamgiri (1873), Shetkarayacha Aasud, or Cultivator’s Whipcord (1881), Satyashodhak Samajokt Mangalashtakasah Sarva Puja-vidhi (1887).