ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

UPSC தேர்வை தமிழில் (UPSC IN TAMIL) எழுதுவோர்க்கு மிகவும் பயன்படக்கூடிய கலைச்சொற்கள் தலைப்பு வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.பயன்படுத்தி பயன்பெறவும்.

தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள்

 Tamil technical terms

 

வேளாண்மை

Agriculture

 

நிதியியல் தொடர்புடைய சொற்கள் 

(Finance terms)

 

புவியியல் தொடர்புடைய சொற்கள் 

Geography terms

 

சட்டம் தொடர்புடைய சொற்கள் 

Law terms

 

உளவியல் சொற்கள் 

Psychology terms