முறைசாரா துறை வேலைவாய்ப்பை வரையறுக்க./DESCRIBE ABOUT INFORMAL SECTOR(IES 2018)

Define informal sector employment.What type of vulnerabilities are faced by workers in the informal sector in India ? Point out the required Policy measures to ameliorate the social and Economic hardship[s of Indian Informal sector Workers.(IES 2018)

முறைசாரா துறை வேலைவாய்ப்பை வரையறுக்க. இந்தியாவில் உள்ள முறைசாரா துறைகளில் என்ன வகையான பாதிப்புகள் எதிர்கொள்கின்றன? முறைசாரா துறை தொழிலாளர்களின்  சமூக மற்றும் பொருளாதாரம்  உயர  தேவையான கொள்கை நடவடிக்கைகளை சுட்டிக்காட்டுங்கள்.(IES 2018)

REFERENCE

TAMIL 

ENGLISH

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.

Leave a Reply

error: Content is protected !!