தற்காலத்தில் மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைகளின் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.(UPSC 2018)/Throw light on the significance of the thoughts of Mahatma Gandhi in the present times.

REFERENCE

TAMIL

TAMIL

TAMIL

ENGLISH

error: Content is protected !!