திட்டக் கமிஷனில் பின்பற்றப்பட்ட கொள்கைகளிலிருந்து , நிதி ஆயோக்கில் பின்பற்றப்படும் கொள்கைகள் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?


1.How are the principles followed by the NITI Aayog different from those followed by the erstwhile planning commission in India? (UPSC CSE 2018)

இந்தியாவில் முந்தைய திட்டக் கமிஷனில் பின்பற்றப்பட்ட கொள்கைகளிலிருந்து , நிதி ஆயோக்கில் பின்பற்றப்படும் கொள்கைகள் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?(UPSC CSE 2018)

2. Examine the view that the idea of replacing Planning Commission by National Institution for Transforming India (or ‘NITI Aayog’) has given a completely new dimension to the process of development planning in the country (2017 IFos Mains GS)

திட்டக்குழுவிற்கு பதிலாக நிதி ஆயோக்கின் உருவாக்கம்  நாட்டில் வளர்ச்சித் திட்டமிடல் செயல்முறைக்கு முற்றிலும் புதிய பரிமாணத்தை அளித்துள்ளது என்ற கருத்தை ஆராயுங்கள்? (2017 IFos Mains GS)Examine

ஆய்வு செய்

இங்கே நாம் தலைப்பிற்குள் ஆழமாக ஆராய வேண்டும், விவரங்களைப் பெற்று, காரணங்கள் அல்லது தாக்கங்களைக் கண்டறிந்து கூற வேண்டும்

REFERENCE

TAMIL 1

TAMIL 2

TAMIL 3

….

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.

Leave a Reply

error: Content is protected !!