சூப்பர்மூன் என்றால் என்ன? / What is Super Moon?

 • பவுர்ணமி நாளன்று சந்திரனின் சுற்றுப்பாதை பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கும்போது, ​​அது ஒரு சூப்பர்மூன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
 • ஒரு பொதுவான ஆண்டில் இரண்டு முதல் நான்கு முழு சூப்பர்மூன்களும் இரண்டு முதல் நான்கு புதிய சூப்பர்மூன்களும் இருக்கலாம்.
 • சந்திரன் பூமியைச் சுற்றிவருகையில், அவற்றுக்கிடையேயான தூரம் மிகக் குறுகியதாக இருக்கும் (பெரிஜீ என அழைக்கப்படுகிறது, சராசரி தூரம் பூமியிலிருந்து 360,000 கி.மீ தொலைவில் இருக்கும்போது) மற்றும் தூரம் அதிகமாக இருக்கும் போது (அபோஜீ என அழைக்கப்படும் போது, சராசரி தூரம் பூமியிலிருந்து சுமார் 405,000 கி.மீ ஆகும்)

 

மே 26 அன்று நிகழ்வின் போது சந்திரன் ஏன் சிவப்பு நிறமாகத் தோன்றுகிறது?
 • மொத்த சந்திர கிரகணத்தின் விளைவாக சந்திரன் சிவப்பு நிறமாகத் தோன்றும்.
 • ஏனென்றால், சூரியனின் ஒளியில் சிலவற்றை சந்திரன் அடைவதை பூமி தடுக்கும்.
 • மேலும் பூமியின் வளிமண்டலம் “நமது கிரகத்தின் நிழலின் விளிம்பை” மென்மையாக்கும், “ஒளியை வடிகட்டும்போது சந்திரனுக்கு இளஞ்சிவப்பு பிரகாசத்தை அளிக்கிறது”.

 

What is a supermoon?

 

 • When the Moon’s orbit is closest to the Earth at the same time as the Moon is full, it is called a supermoon.
 • There may be two to four full supermoons and two to four new supermoons in a typical year.
 • As the Moon orbits the Earth, there are times when the distance between them is the shortest (called the perigee, when the average distance is about 360,000 km from the Earth) and times when the distance is the greatest (called the apogee, when the average distance is about 405,000 km from the Earth).
Why does the moon appear to be red during the event on May 26?

 

 • The moon will seem red as a result of the total lunar eclipse.
 • This is because the Earth will block some of the Sun’s light from reaching the moon, and the Earth’s atmosphere will soften “the edge of our planet’s shadow,” “giving the Moon a rich, pink glow,” as it filters the light.